Generelle vilkår og betingelser for brugere

Præambel

Tag tilstrækkelig tid til at læse og forstå de rettigheder og forpligtelser, der er indeholdt i de følgende generelle vilkår og betingelser.Hvis du ikke er enig i reglerne, kan du ikke benytte tjenester, der tilbydes af Spacemate ApS.

Anvendelsesområde

Disse vilkår og betingelser (herefter ”Vilkårene”) er udfærdiget af Spacemate ApS (herefter ”Spacemate”), der er registreret på Store Kongensgade 90, 1264 København K, Danmark, under CVR-nr. 36725737.

Vilkårene gælder for brugen af tjenester, der stilles til rådighed via onlineplatformen www.spacemate.com (herefter ”Platformen”).

Brugen af Platformen er kun tilladt for personer, der optræder som repræsentanter for en juridisk person, som erhvervsdrivende eller i udøvelse af freelanceaktivitet.Platformen er ikke tiltænkt forbrugere.

Via Platformen kan erhvervsmæssige udlejere (herefter ”Værter”) tilbyde kontorpladser til erhvervsmæssige lejere (herefter ”Gæster”).Gæster kan søge efter erhvervsmæssige kontorpladser via Platformen.For at kunne give mest mulig fleksibilitet i vilkårene, formidler Spacemate udelukkende brugsret til kontorpladser, der ikke er omfattet af erhvervslejelovgivningen, herunder kontorpladser uden særskilt bygningsmæssig afgrænsning.Spacemate forbeholder sig retten til at afvise annoncer, der ikke opfylder disse krav.

Spacemate tilbyder en teknisk tjeneste via Platformen, som gør det muligt at finde og annoncere kontorpladser, herunder at forhandle om og indgå en kontrakt om brug af kontorpladser mellem en Gæst og en Vært (herefter ”Brugskontrakt”).Spacemate er ikke, selv hvis Gæsten og Værten indgår en Brugskontrakt via Spacemates tekniske tjeneste, part i nogen aftaler mellem Gæsten og Værten.

Brug af platformen

Til den aktive brug af Platformen, ud over gennemgang af de tilgængelige kontorpladser på Platformen, kræves en engangsregistrering og verificering af e-mailadresse og telefonnummer.Registrering og verificering er gratis og foregår via registreringsformularen på Platformen.Efter succesfuld registrering, bliver brugeren en ”Registreret Bruger” i betydningen af disse Vilkår og indgår en brugsaftale med Spacemate.

For at blive Registreret Bruger skal du oplyse følgende, som du dermed giver Spacemate samtykke til at registrere og behandle: Fornavn, Efternavn, E-mailadresse og et Password.For at kunne leje eller udleje kontorpladser, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse og dit telefonnummer.Hvis du vil oprette en annonce, skal du også give detaljerede oplysninger om kontorpladserne.

Den Registrerede Bruger forpligter sig til at give sandfærdige, opdaterede og fuldstændige informationer i overensstemmelse med kravene i registreringsformularen, og til at holde de givne oplysninger opdaterede.Spacemate forbeholder sig retten til at gennemse de oplysninger, den Registrerede Bruger har givet, så vidt det lovligt er tilladt.For så vidt angår en Registreret Bruger, der er registreret som bemyndiget repræsentant for en juridisk enhed, garanterer den Registrerede Bruger, at vedkommende har ret til denne handling, og til at indgå aftaler med tredjemand på vegne af den pågældende juridiske enhed.Spacemate er til enhver tid berettiget til at kræve bevis for repræsentationsbeføjelsen.

Når registrering via Platformen er afsluttet, modtager den Registrerede Bruger adgangsdata til Platformens log-in-område.Disse adgangsdata skal til enhver tid holdes utilgængelige for tredjeparter og holdes hemmeligt af den Registrerede Bruger.Den Registrerede Bruger accepterer straks at informere Spacemate via e-mail (hello@spacemate.com), hvis tredjemand har ulovlig adgang til en brugerkonto, eller hvis der er mistanke herom.

Det er forbudt for Registrerede Brugere at bruge Platformen på en sådan måde, at Spacemate eller tredjemand kan eller vil blive skadet eller krænket på nogen måde.Spacemate forbeholder sig retten til at forbyde enhver brug af Platformen af en Registreret Bruger i tilfælde af misbrugende eller mistænksom adfærd, såvel som at slette en Registreret Brugers brugerkonto.

En Registreret Bruger kan flage en samtale med henblik på at anmelde en anden Registreret Bruger for adfærd, der ikke er i overensstemmelse med Spacemate Vilkår.Når en Registreret Bruger er blevet flaget, modtager Spacemate kopi af den korrespondance, der har givet anledning hertil.Spacemate beslutter herefter egenhændigt og endeligt, hvad flagningen skal have af konsekvenser.

Gratis tjenester for gæster

Spacemate tilbyder sin tekniske tjeneste til Gæster med henblik på at søge efter kontorpladser, der tilbydes af Værter, og til Værter til visning og/eller bookingforespørgsler.Brugskontrakten kan herudover afsluttes direkte via Platformen.Detaljer herom fremgår nedenfor under pkt.7.

Brugen af de services, der er beskrevet ovenfor i pkt.3.1, er gratis for Gæsten.

Fordele ved udlejning og brug

Spacemate stiller sin tekniske tjeneste til rådighed for Værter med henblik på at sætte sidstnævntes kontorpladser til rådighed for Gæster.Til dette formål kan Værter gratis markedsføre deres kontorpladser på Platformen (herefter ”Basisannonce”).Værter har herudover muligheden for at annoncere kontorpladser på en særligt fremtrædende måde på Platformen (herefter ”Præmieannonce”).Spacemate tager betaling for Præmieannoncer; størrelsen heraf vil fremgå af Platformen.For så vidt der gælder de samme regler for Basisannoncer og Præmieannoncer, kaldes de herefter fælles for ”Annoncer”.

Anbringelsen af en annonce udgør ikke et juridisk bindende tilbud fra Værtens side.Det tjener udelukkende til at give Gæsten muligheden for at bede Værten om et ikke-bindende gratis eftersyn og/eller bookinganmodning.Værten har muligheden for at acceptere en fremvisning og/eller en bookinganmodning, men er ikke forpligtet dertil.

Spacemate tager ikke noget gebyr for de Brugskontrakter, der indgås via Platformen, hverken fra Værten eller Gæsten.

Oplysninger i annoncer

Værten forpligter sig til udelukkende at give sandfærdige oplysninger i Annoncer.Annoncer offentliggøres først på Platformen, når alle påkrævede felter er udfyldt.

Ved at uploade indhold i Annoncerne (i særdeleshed fotografier) indestår den Registrerede Bruger for at have alle nødvendige rettigheder for offentliggørelsen af dette indhold (herefter ”Indhold”).Herudover giver den Registrerede Bruger Spacemate en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder.Spacemate gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af Annoncer samt til markedsføringsformål.

Ved at uploade indhold i Annoncerne, giver en Registreret Bruger herudover Spacemate ret til at hindre og påtale tredjemandskopiering eller uberettiget anvendelse af hele eller dele af det Indhold, som oprettes på Platformen, herunder i tilfælde, hvor der sker crawling af Spacemates tjenester eller tjenester, hvortil det pågældende Indhold er overført.

Spacemate er berettiget til at fjerne Indhold fra Spacemates tjenester uden varsel, hvis Spacemate vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt.Spacemate forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med Spacemates regler for annoncering, til skade for Spacemates goodwill eller i øvrigt upassende.

Intet i disse vilkår begrænser en Registreret Brugers rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder tekst, data og billeder, som uploades på Platformen.

Værten forpligter sig til at justere tilgængeligheden af Annoncer på Platformen eller at deaktivere en Annonce, hvis den/de kontorplads(er), som Annoncen henviser til, ikke længere er tilgængelig(e) med den oprindeligt angivne tilgængelighed. Såfremt en Brugskontrakt indgås via Platformen, jf.nedenfor pkt.7, sørger Platformen dog for automatisk at justere på Annoncens tilgængelighed.

Alle priser viser Annoncer inklusive moms, medmindre andet er indikeret.Værten forpligter sig til ikke at tage yderligere gebyrer, kommission eller andre betalinger ud over den afgift, der fremgår af Annoncen, medmindre det er for yderligere/accessoriske tjenester, som udtrykkeligt ikke er en del af den pris, der er angivet i Annoncen.

Spacemate afgiver ingen garantier med hensyn til rigtigheden af den information, der gives af Værter i Annoncer.Spacemate gennemgår ikke det Indhold, en Registreret Bruger uploader, for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder.Du indvilliger i at skadesløsholde Spacemate for ethvert tab, som Spacemate måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Spacemate måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på Spacemates tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Værtens vilkår

Ud over fastsættelsen af Annoncers ledighed og den månedlige brugsafgift, har Værten mulighed for at vælge mellem henholdsvis 1,2 eller 3 måneder som opsigelsesvarsel og 1,2 eller 3 måneder som forudbetalt depositum.Værten opkræver og opbevarer selv depositummet i brugsperioden.

Ved at indgå Brugskontrakt med en Vært, accepterer Gæsten de vilkår, som Værten har fastsat for sine kontorpladser.

Indgåelse og indhold af brugskontrakter

Fremvisnings- og bookinganmodninger fremsat af en potentiel Gæst udgør ikke et tilbud fra Gæstens side om at indgå en aftale om brug af kontorpladser.

Hvis en Brugskontrakt indgås via Platformen, indgås aftalen på grundlag af Spacemates ”Direkte Aftale om Pladsværtskab” (herefter ”DAPLA”).DAPLA’en er en hurtig og simpel aftale, som bygger på erfaringer fra Værter, start-ups, advokater, arbejdsfællesskaber, m.fl., og indeholder de væsentligste brugsvilkår.DAPLA’en bør reducere både den tid og de omkostninger, der sædvanligvis er forbundet med leje af kontorpladser, og bygger på følgende principper:

  • Fair: Den er tiltænkt at være rimelig, således at den hverken favoriserer Gæsten eller Værten.
  • Simpel: I stedet for en lang aftale, er DAPLA’en kort og skrevet i et simpelt sprog, således at en iværksætter kan læse og forstå den uden at skulle dedikere en uforholdsmæssig mængde tid og energi.
  • “Udfyld de blanke felter”: Dokumentet er bygget op som et “udfyld de blanke felter”-dokument, således at det kan bruges, som det er, uden anden forhandling end at udfylde den information, der gør det nøjagtigt.Værten kan selv udfylde ”Husreglerne” for at indfange de regler, der er specifikke for kontorpladserne.Mange af disse input henter Platformen selv fra kontraktforhandlingerne og Værtens øvrige input.
  • Transparent: DAPLA’en forøger gennemsigtigheden i aftaleforholdet.Eftersom det er tilgængeligt online, kan enhver Vært eller Gæst blive enige med tillid til, at der ikke er nogen ubehagelige overraskelser.

DAPLA’en er naturligvis ikke egnet til alle aftaler om kontorpladser.Spacemate går ud fra, at kommende Værter og Gæster vil gennemgå deres individuelle omstændigheder med henblik på at bedømme, om DAPLA’en kan benyttes som et udgangspunkt for deres forhandlinger.Hvis brug af aftalen ikke ønskes, kan parterne indgå aftale med brug af deres egen kontrakt.

Via Platformen har Værten og Gæsten mulighed for at afklare og aftale alle detaljer vedrørende DAPLA’en, og Værten har mulighed for at rette den til og fremsende nye udkast til Gæsten med henblik på dennes godkendelse.Når en DAPLA er indgået via systemet, registrerer Platformen automatisk, at kontorpladserne er optagede, hvorved Annoncen opdateres.

Hvis Værten sender et udkast til aftale via kommunikationskanaler uden om Platformen, yder Spacemate ingen teknisk service til at assistere med afslutningen af denne aftale, og Platformen registrerer ikke automatisk, at kontorpladserne er optagede.

Værten er selv ansvarlig for opfyldelsen af alle juridiske og skattemæssige forpligtelser i anledning af en Brugskontrakt.Værten forpligter sig til at give Gæsten en korrekt faktura for brugsafgiften og, hvis relevant, at oplyse moms.Såfremt Værten vælger at benytte sig af Platformens mulighed for automatisk fakturering, jf.nedenfor pkt.8, vil moms fremgå af fakturaen, og den er i den forbindelse vigtigt, at Værten giver Platformen oplysninger om momsregistrering. Hverken Spacemate eller Gæsten kan drages til ansvar for eventuelle skattemæssige konsekvenser, som en Brugskontrakt måtte have for Værten.

Automatisk fakturering

Spacemate ønsker at gøre det så let som muligt for Værter at stille overskydende kontorpladser til rådighed for Gæster.Derfor tilbyder Spacemate som en del af sin service, at Værter kan sætte Platformen til automatisk at fakturere Gæster på en månedsvis basis.

Automatisk fakturering kræver, at en Brugskontrakt er indgået via Spacemates DAPLA, således at Platformen har de faktureringsoplysninger, der skal bruges.Derudover skal Værten i sit brugerpanel under ”Betalingsoplysninger” oplyse CVR-nr.; om vedkommende er momsregistreret samt kontooplysninger, således at Gæsten ved, hvortil brugsafgiften kan indbetales.

Såfremt Værten vælge at benytte sig af muligheden for automatisk fakturering, forpligter Værten sig til samtidigt at give Platformen besked, når kontorpladserne er ledige igen, og den automatiske fakturering dermed skal ophøre.Dette er dog kun relevant for aftaler uden en slutdato, eller hvis DAPLA’en opsiges før tid.Hvis Brugskontrakten forløber planmæssigt som aftalt i DAPLA’en, har Platformen registreret, hvornår kontorpladserne bliver ledige igen, ligesom den automatiske fakturering sættes i bero ved den sidste faktureringsdato.

Hvis Værten vælger at lade Spacemate stå for den månedlige fakturering af Gæsten, udsendes faktura hver den første i måneden, og afgiften er angivet til at forfalde fem dage derefter.Ved for sen betaling tilskrives der renter med 0,7 % pr.påbegyndt måned.Spacemate udsender ikke rykkere og lignende, som Værten således står for selv.

Opsigelse af brugskontrakter via platformen

Hvis en Brugskontrakt er indgået via Platformen, har Platformen oplysninger om, hvornår denne aftale ophører, hvorefter Annoncens ledighed automatisk justeres.Hvis Brugskontrakten er indgået som en tidsubegrænset aftale, eller hvis aftalen opsiges før tid, kan Værten sætte kontorpladserne ledige igen ved at klikke på ”Aktiver som ledigt”- knappen under indgåede aftaler i administrationspanelet.

Forsikring

Brugskontrakten, der indgås via Spacemate, indeholder ikke automatisk forsikring.Værten og Gæsten har pligt til at have tegnet relevante erhvervsforsikringer.

Spacemates ansvar

Spacemate er ikke part i nogen aftaler indgået mellem Værten og Gæsten.Vi påtager os ikke noget ansvar for de kontorpladser, som der gives brugsret til via Platformen.Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre Registrerede Brugere annoncerer eller foretager sig.Det meste af vores indhold kommer fra andre Registrerede Brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes.

Spacemate er ikke ansvarlig for tab af penge eller goodwill i forbindelse med din brug af Platformen og heller ikke for mangelfuld brug af den.Vi er heller ikke ansvarlige for specielle, direkte eller indirekte skader, som opstår, når du bruger Platformen.

Når du bruger Platformen, accepterer du, at Spacemate er mellemmand, som udbyder en formidlingsplatform.Spacemate er ikke ansvarlig for informationerne om kontorpladser på Platformen, herunder men ikke begrænset til;

  • kvaliteten, indretningen og egnetheden af kontorpladserne
  • faciliteter, udstyr og materiale, som kan bruges i lokalerne

Spacemate kan heller ikke drages til ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med gennemførelse af en Brugskontrakt.Vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle økonomisk tab og følgeskader, for eksempel manglende indtjening eller tab af data og informationer.Hvis der opstår uoverensstemmelser, skal de håndteres mellem Gæsten og Værten.

Spacemate er ikke forpligtet til at holde Platformen permanent tilgængelig.Brug og adgang til Platformen kan være begrænset eller midlertidigt forstyrret ved fejl, vedligeholdelse såvel som ved tekniske fremskridt/videreudvikling af siden.Spacemate beskytter Registrerede Brugeres legitime interesser med hensyn til sådanne forstyrrelse ved, når det er muligt, at give forudgående varsel.

Ændringer af vilkår

Spacemate forbeholder sig retten til altid at kunne at ændre i Vilkårene.Du kan altid læse den nyeste version af Vilkårene på Platformen.Hvis vi laver væsentlige ændringer eller tilføjelser, informerer vi alle Registrerede Brugere første gang, de logger på Platformen efter ændringerne.

Når du som Registreret Bruger fortsat bruger Spacemate efter de ændrede Vilkår, accepterer du dem.Det er den Registrerede Brugers ansvar at holde sig opdateret om ændringer i Vilkårene.

Lukning af konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel slette din Registrerede Bruger ved at sende en e-mail til hello@spacemate.com.

Databeskyttelse og databehandling

Spacemate indsamler, behandler og bruger data på Platformen i overensstemmelse med gældende regler om databeskyttelse.Yderligere oplysninger findes i Privatlivspolitikken, som findes på https://spacemate.com/privacy.

Lovvalg

Disse Vilkår er underlagt dansk lovgivning.Alle transaktioner på Platformen, og som er underlagt disse Vilkår, betragtes som udført i Danmark.

Hvis der opstår en tvist om Vilkårenes gyldighed og anvendelse, skal den afgøres efter dansk lovgivning med Københavns Byret som første instans.

Ugyldighedsklausul

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår viser sig at være ugyldig, eller ikke kan gennemføres, betragtes den pågældende bestemmelse at være bortfaldet, mens Vilkårenes øvrige bestemmelser står ved magt.